English

 ابزارالات توسن ابزارالات توسن

ارتباط با مشتریان 

مشتریان فهیم و گرانقدر توسن به خوبی می دانند که ارتباط با مشتریان، حلقه ارتباطی ما با آنها است و هرچه این ارتباط صمیمانه تر، گسترده تر و محکم تر باشد، به همان میزان در پیشبرد اهداف و ایده هایمان، کامیاب تر خواهیم بود. بدین منظور شرکت توسن از طریق ارتباط دو سویه و دریافت نظرات مشتریان، بهره مناسبی برای ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات خواهد برد.  

 

       

سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 - 09:17:42 7199 آخرین بازدید : سه شنبه 30 دی 1399 - 20:48:05 0

خبر نامه